ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies sú obsahovo malé dátové súbory, ktoré sa do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia ukladajú pri návšteve Internetových stránok. Súbory cookies slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Internetové stránky a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich Internetových stránok a vďaka ich používaniu bude tak Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.

Súbory cookies najmä:

 • slúžia k efektívnej navigácii na Internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho užívateľa.

Microgreens súbory cookies používa v prípade, že navštívite Internetovú stránku, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, k výberu relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenie.

Na našich Internetových stránkach používame dva základné druhy súborov cookies:

 • Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookies Vášho prehliadača len do doby, nežukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok alebo pridružených aplikácií nevyhnutné;
 • Permanentný cookie (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšie a rýchlejšie navigácie). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača po dlhšie obdobie. Dĺžka toho obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentný cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.

COOKIES TRETÍCH STRÁN

Spoločnosť My greens môže za účelom propagácie a optimalizácie marketingovej komunikácie využívať inzerentov z radov tretích strán. Tieto tretie strany môžu využívať súbory cookies za účelom individualizácia obsahu reklamných oznámení a meranie ich účinnosti. Informácie zozbierané týmito tretími stranami môžu obsahovať dáta o geografickej polohe (vyplývajúce z IP adresy), prípadne kontaktné údaje (napr. E-mailová adresa), pričom takéto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tejto Stránky.

POVOLENIE A ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť užívanie len niektorých. Pokiaľ ale My greens nepovolíte použitie súborov cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie súborov cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

 • -  Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
 • -  Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazanie-cookies
 • -  Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstránenie-a-správa-súborov-cookie

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či My greens spracováva Váše osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás My greens spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. My greens opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, My greens vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) ku spracovaniu My greens neviaže zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete My greens požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby My greens Vaše osobné údaje, ktoré spracováva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a právom chránených slobôd tretích osôb, Microgreens Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo namietať: máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely ochrany oprávnených záujmov My greens. V prípade, že My greens nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

V prípade opakovaných či zjavne neodôvodnených žiadostí, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. O takomto postupe by sme Vás informovali.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla My greens alebo e-mailom na mygreens.sk@gmail.com. Microgreens si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme ás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.05.2018 Dátum poslednej aktualizácie - február 2022